Общи условия

Общи условия за използване на Платформата Garage24.bg.

Настоящите общи условия регулират отношенията между
"Гараж.бг" ООД, с ЕИК 205528181 („Дружеството Оператор“) и потребителите на уебсайта garage24.bg („Сайтът / Сайта / Платформата“)

Всяка лице, което посещава Garage24.bg или е пренасочено към него в следствие на реклама или по друг начин, следва да се запознае с настоящите условия и Политиката за поверителност тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите, които предоставя Garage24.bg изисква съгласие с настоящите общи условияусловия (ОУ) и Политиката за поверителност. В случай че посетителите на сайта не са съгласни с тях или не желаят да използват услугите, които предлага сайта, следва да напусне Платформата.

Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители при първоначален достъп до Платформата и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата. Всички услуги, които са достъпни на Сайта и са пряко или косвено свързани с неговите функционалности, се уреждат от настоящите условия.

Всички данни, които стават известни на дружеството във връзка с оперирането на Платформата, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност и приложимото законодателство в сферата на Защитата на личните данни.

 1. Предмет
 2. Garage24.bg e платформа за публикуване на обяви, свързани с автомобили и автомобилни части, която се използва от потребителите, съгласно настоящите условия. Платформата предлага възможността за публикуване на отделни обяви по различни категории, след регистрация на съответния потрбител, независимо от това дали потребителят, който ги публикува е физическо или юридическо лице, както и възможност за оценяване от потребителите качеството на продуктите, проследяване историята на цените, броя преглеждания на дадена обява.
 3. Настоящите ОУ са предназначени за регулиране на отношенията между "Гараж.бг" ООД, с ЕИК 205528181, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ж.к. Надежда, бл. 237, вх. Г, ет. 3, ап. 92 и лицата - ползватели на услугите на уебсайта www.garage24.bg.
 4. Обявите за автомобили и автомобилни части могат да бъдат публикувани от физически лица, желаещи да сключат отделна еднокатна сделка посредством публикуването на обява или чрез осъществяване на контакт с публикувалия такава, както и от юридически лица, които извършват търговска дейност по задание, свързана с търговията на автомобили и автомобилни части и аксесоари
 5. Категориите на обявите, които биват публикувани на Платформата, са:
  Автомобили и джипове, Камиони, Бусове, Мотори, Каравани, Лодки. – в които биват публикувани обяви за продажба на съответните моторни превозни средства;

Части – за Автомобили и джипове, Камиони, Бусове,  Мотори, Каравани, Лодки.– в които биват публикувани обяви за продажба на части за съответните категории превозни средства.

4.1. Изброяването на категориите не е изчерпателно, като броя и типа на категориите може да се актуализира от Администратора на платформата.

 1. При сключване на сделка между потребители на сайта, Администраторът не носи отговорност за търговските условия, цената, начинът на плащане, състоянието на съответния продукт или моторно превозно средство, както и не предлага никаква гаранция. С оглед предмета на Платформата, Администраторът се явява посредник между потребителите и не носи отговорност за изпълнението на договорни задължения между отделните потребители. Всички претенции, които могат да възникнат към Продавач или Купувач, във връзка с изпълнението на съответното договорно отношение, следва да бъдат насочени към съответния потребител.
 2. Дейността на Платформата не предполага извършването на онлайн търговия, като Администраторът няма отношение към публикуваните обяви, а потребителите, посещаващи сайта, не влизат в търговски отношения с Администратора, по отношение на предлаганите стоки на сайта.
 3. Данни за администратора

Администратор на Garage24.bg е "Гараж.бг" ООД, търговско дружество, регистрирано към Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 205528181, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, п.к. 1000, ж.к. Надежда, бл. 237, вх. Г, ет. 3, ап. 92.

III. Основни функционалности на уебсайта

С оглед функционирането на уебсайта, Платформата предлага следните функционалности, с които Потребителите се съгласяват при използването им.

 1. Регистрация на потребители /подробна информация, може да откриете тук Раздел VII/.

С оглед публикуването на обява, потребителят трябва да се регистрира, спазвайки процедурите за регистрация, като предостави съответните данни. За да завърши регистрацията, потребителят следва да потвърди изрично, че се е запознал и е съгласен с Политиката за поверителност на сайта и настоящите общи условия.

След завършването на регистрацията, Потребителите могат да въвеждат промени в данните, посочени в процеса по регистрация, в полетата: Населено място и Телефон за връзка.3. След успешно завършване на регистарцията, Потребителите имат възможност да ползват функционалнотите на сайта, като при разглеждане на обяви, те могат да добавят в „Любими“: видео, обяви, събития, както и да осъществяват комуникация с други потребители посредством плаформата и да си изпращат съобщения. Администраторът не носи отговорност за съдържанието на съобщенията, изпратени от един потребител на друг, като Потребителите са наясно, че в случай на изискана информация относно потребителски профил, IP адрес и съдържание на съобщения, както и водена кореспонденция от компетентен дръжажвен орган, Администраторът може да я предостави при спазване на законовите изисквания.

Потребителите могат да публикуват и коментари под обяви, като всички коментари, които се публикуват, подлежат на изтриване от Администраторите на сайта, отговарящи за съблюдаването на законос

 1. Публикуване на обяви за продажба на автомобили и автомобилни части (нови и втора употреба) със следните възможности:

Избор на категория на обявата (автомобили, мотоциклети, камиони, резервни части и др);

 • Избор на характеристики към обявата (производител, година на производство, цена и др);
 • Попълване на поле „Описание“ в свободен текст към обявата;
 • Прикрепяне на изображения към обявата;
 • Редактиране на вече публикуван обява;

След успешна регистрация, Потребителите могат да публикуват обяви, съгласно техническите функционалности на сайта и с оглед гореописаните функционалности.

Всеки потребител, публикувал обява, носи отговорност за нейното съдържание, като всички вреди, във връзка с преддоговорни отношения и свързани с изпълнението на потенциално сключени такива договори, които могат да бъдат претърпени от потребители или трети лица, следва да бъдат адресирани към съответния потребител.

Потребителите се съгласяват, че посредством публикуването на обява, те отправят предложение за преговори за сключване на договор, които следва да бъдат проведени от заинтересовани купувачи посредством начините за осъществяване на контакт, посочени при публикуване на съответната обява.

Публикувалият обява потребител е съгласен, че в случай на сключване на договор за продажба на някоя от стоките, за които е публикувана обява, то той следва да предприеме действия за актуализирането на съответната обява, ако количеството е изчерпано или продуктът не е наличен.

 

 1. Възможност за коментари, харесвания, споделяния на всяка публикувана обява.

Регистрираните потребители могат да оставят коментари под всяка обява, които следва да бъдат насочени единствено към характеристиките на продукта, неговите качества и цена или да съдържат въпроси, касаещи предмета на обявата или потенциалното сключване на договор за продажба, като съдържанието на коментарите не следва да съдържа оскърбление, дискриминация на всякакъв признак, призив към извършавне на престъпление или друга забранена от закона дейност, както и реч на омраза. Администраторът си запазва правото да изтрива такива коментари без предупреждение.

Потребителите могат и да харесват обяви, посредством маркирането им като „Любими“, като по този начин те ще имат достъп до тях при последващи посещения на сайта.

Всяка надлежно публикувана обява може да бъде споделяна посредством профил в социална мрежа, като Платформата предоставя интегриране на съдържанието с профилите на социалните медии и възможност за тяхното споделяне. При споделянето на обяви се спазват изискванията и процедурите за верификация на съответния канал на социалната мрежа, като Потребителите са наясно и се съгласяват, че всякакви действия, свързани с последващо предоставяне на данни, във връзка със споделянето на данните, се осъществява в съответствие с горепосочените правила и настоящите общи условия.6. Възможност на регистрация в Платформата, посредством съществуващ профил в социалните мрежи.

При регистрация, всеки потребител може да се ползва от системата за интегриране на профили със социалните мрежи – Facebook, Twitter, Google, Youtube, като в процеса на регистрация потребителят може да избере да се регистрира чрез вече създаден профил, отчитайки, че се съобразява с правилата на съответната социална мрежа и настоящите Общи условия.

В случаи, в които потребител избере тази опция за регистрация, то Администраторът не носи отговорност за обмена на лични данни между Потребителят и социалната мрежа.

 1. Списък, съдържащ автокъщи в различни населени места с опция за филтриране по регион.

  Всеки потребител на сайта, регистриран надлежно, може да намери списък с автокъщи и сервизи, предложени от други потребители или от него самия. Съответните обекти се отбелязват на карта посредством интегриран софтуер с Google maps, като Администраторът няма отношение към координатите, посочени при такъв тип отбелязване, името на обектите и услугите, които те предлагат. Администраторът не извършва проверка за съответствие на тези данни с точното местонахождение.
 2. Опция за „Докладване“ на обяви с невярна информация или обидно съдържание.

  В случай че даден потребител попадне на обява с невярна информация, обидно съдържание или подвеждаща такава, то той може да я докладва на Администратора и при потвърждение, след осъществена проверка, съответната обява може да бъде изтрита.
 3. Опция за показване на промените в цената „история на цена“.

  Всеки потребител може да проследи всяка промяна в публикуваната цена на всяка отделна обява чрез бутона „История на цена“
 4. Възможност за публикуване на видеоматериал в секция „Видео“ на Платформата.

  Всеки потребител може да публикува и видеоматериал в секция „Видео“ на Платформата, като администраторът не носи отговорност за предоставеното съдържание. Всякакви видеоматериали, които противоречат на предмета на платформата или съдържат обидно или нецензорно съдържание подлежат на изтриване.

  Потребителите се съгласяват, че в секция „Видео“ следва да бъдат публикувани само материали, които отразяват фунцкионалности на моторни превозни средства, техни качества, сравнение между модели или отделни части, коментари, наблюдения, описания и информация за събития.
 5. Възможност за споделяне, коментиране и харесване на публикувани видеоматериали от други потребители

  При спазване изискванията и политиката за поверителност, както и настоящите Общи условия, Потребителите могат да споделят видеоматериали.
 6. Възможност за добавяне на събития с дата и място на мероприятия, които са свързани с автомобилизма или моторният спорт:
 • Срещи;
 • Събори;
 • Състезания;
 • Изложения и др.
 1. Всички публикувани събития ще могат да се коментират, харесват и споделят.
 2. Карта на „Сервизни центрове“ в страната.

 Регистрирани потребители ще могат да добавят  сервизни центрове.

Сервизните центрове ще бъдат публикувани на Платформата след одобрение от Администратор.

 

 1. IV. Права и задължения на Администратора
 2. Администраторът има право:

1.1 Да откаже или премахне без допълнително предупреждение публикуването/публикуваните обяви, които: противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство, засягат или има възможност да бъдат засегнати законни интереси на Администратора, на негови партньори, трети лица, както и на други потребители.

1.2. Да променя по собствена инициатива категорията на всяка обява, без да има задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че публикувана от него обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.

1.3 Да блокира профила на Потребител и достъпа до него и/или да премахне публикувани негови обяви, без да има задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, случаи когато: потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство, потребител уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; при действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата.

1.4. Да въведе различни категории обяви, които да бъдат промотирани на начална страница или по друг начин, съобразно техническите характеристики на сайта, срещу заплащане. В този случай Администраторът и съответния потребител сключват отделен договор, като при въвеждане на тази функционалност, същата ще бъде отразена в настоящия общи условия.

 1. V. Отговорност

"Гараж.бг" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност по отношение на съдържанието и данните на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или в рекламата не се съдържа подвеждаща или невярна информация и че е нясно с отговорността, която носи пред трети лица, във връзка с потенциалното сключване на договор за съответния продукт.

„Гараж.бг“ ООД не носи като Администратор отговорност за съответствието на продуктите, предлагани чрез обяви на сайта и реалното съответствие на продуктите, както и няма отношение към доставката, гаранцията и други уговорки между страните по договор за продажба на стоки.

„Гараж.бг“ ООД не носи отговорност и за вреди, причинени на трети лица или потребители от закупените стоки посредством сайта, като всички претенции следва да бъдат отправени към съответните лица.

 1. VI. Права и задължения на Потребителя
 2. Потребителят има право

1.1. Потребителят има право да регистрира потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ.

1.2 Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил, в съответствие и с Политиката за поверителност.

1.3. Потребителят има право да редактират населено място и телефон след регистрация на профила, както и да добавят в „Любими“ – видеа, обяви, събития. Също така Потребителят може да изпраща съобщения до други потребители.

 1. Потребителят има задължение

2.1. Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на настоящите ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство и не въвеждат в заблуждение други потребители.

2.2. Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

2.3. Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на услугите на Администратора, включително, но не само при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на стоки и услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с качеството, годността и съответствието на предлаганите от него артикули с описанието и действителното им състояние.

2.4. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през неговия профил обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата. При претърпяване на имуществени вреди, изразяващи се в претърпени загуби и разходи, Потребителят се задължава да обезщети Администратора.

VII. Регистрация

При регистрация от страна на потребител, трябва да се въведе име и фамилия, имейл и телефон за връзка. Необходимо е да се посочи и парола. С подаването на поръчката си клиентът дава съгласието си "Гараж.бг" ООД да съхранява, обработва и използва събраните въз основа на регистрацията данни за целите на нейната обработка.

Клиентът може да даде съгласието си и да разрешаи "Гараж.бг" ООД да му изпраща търговски съобщения по електронната поща във връзка с продуктите или услугите си.
Личните данни, които "Гараж.бг" ООД получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Garage24.bg гарантира, че данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство. При желание от страна на потребителя, акаунтът на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Garage24.bg, заедно с прилежащите към него данни.

 

VIII. Публикуване на обяви

 1. Обявите в Garage24.bg са разпределени в категории, както следва: Автомобили и джипове, Камиони, Бусове, Мотори, Каравани, Лодки.
 2. Само регистрираните потребителитемогат да публикуват обяви в Garage24.bg, след регистрация с имейл и парола или чрез регистрация посредством социалните мрежи Facebook, Twitter, Google, Youtube или други. Регистрираните потребители имат свободен достъп и възможност да пишат коментари.
 3. Регистрираните потребителите на уебсайта Garage24.bg имат възможност да публикуват безплатно активни обяви. Garage24.bg си запазва правото да налага ограничения относно публикуваните обяви при нарушение на общите условия и политиката за поверителност.
 4. Потребителите имат задължението за правилното и точно попълване на всички необходими полета за публикуване на обявата, в противен случай Администраторът си запазва правото за промяна/редакция на позицията и изтриване на обява с неправилно попълнено съдържание.
 5. Текстовете и изображенията, които се използват при публикуване на обявите не могат да съдържат скрита или явна реклама, освен свързана с предмета на самата обява. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат обидни и/или дискриминационни квалификации.
 6. Обявите, които са публикувани в нарушение на настоящите ОУ ще бъдат премахвани.
 7. За всяка публикувана обява потребителя задава срок на валидност, през който обявата ще бъде активна и видима от всички потребители в Garage24.bg. След изтичане на зададения срок обявата се деактивира и се съхранява в профила на потребителя, като неактивна обява. Неактивната обява може да бъде повторно активирана.
 8. Информация за вече изтрити обяви не се съхранява.
 9. IX. Заключителни разпореди
 10. „Гараж.бг“ ООД си запазва правото настоящите ОУ да могат да бъдат променяни по всяко време с оглед повишаване качеството на услугите, които предоставя, както и с въвеждането на нови такива. Необходимостта от промяна на настоящите ОУ може да бъде и от настъпили промени в българското законодателство.
 11. „Гараж.бг“ ООД си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време и по своя преценка. Настъпилите помени ще биват помествани на официалната страница на уебсайта и влизат в сила в деня на поместването им. Ползвателите на услугите на Платформата са имат задължение да проверяват актуализациите на ОУ и да съобразяват своето поведението с тях.

  3. За всички неуредени въпроси в настоящите ОУ се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 12. При възникване на спорове в отношенията между потребителите на услугите на Платформата и „Гараж.бг“ ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Република България законодателство.
 13. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, улеснен достъп и др. Имате възможност по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, чрез настройките на Вашия браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на потребителите.

  Настоящите общи условия са приети на 16.09.2020.