Политика за защита на личните данни

Политика за поверителност

 1. Информация относно Администратора, който обработва Вашите данни

Основният администратор е „Гараж.бг" ООД, търговско дружество, регистрирано към Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 205528181, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, п.к. 1000, ж.к. Надежда, бл. 237, вх. Г, ет. 3, ап. 92.

 1. Какви данни събира, обработва и съхранява Администраторът

За да използвате нашите Услуги, при регистрация на нашия уебсайт, можем да събираме следната информация за Вас:

- ако се регистрирате чрез Вашия Google профил: събираме Вашето име, фамилия и имейл адрес;

- ако се регистрирате чрез Вашия Facebook профил: ние събираме Вашето име и фамилия, такива, каквито са видими във Facebook профила Ви. В случай, че сте предоставили разрешение на Facebook чрез опцията за поверителност в приложението (която се показва точно преди да се регистрирате на нашата Платформа), ние можем да събираме информация относно Вашия пол, години, имейл адрес, в зависимост от предоставените от Вас разрешения; и

- ако се регистрирате чрез Вашият телефонен номер: събираме информация относно Вашият телефонен номер.

III. Цел на събиране, обработване и съхраняване на данните

Временното събиране, обработване и съхраняване на данните е с цел предлагането на услуги, където потребителите могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество свързани функции на сайта Garage24.bg.

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, фамилия, електронна поща. „Гараж.бг" ООД, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайтовете си.

 1. Срок на съхранение на предоставените данни

Garage24.bg съхранява и обработва Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След заличаване на профила, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне. Данните се изтриват след като престанат да бъдат необходими за постигане на целта, за която са били събрани.

 

 1. Сигурност

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на предоставените данни, което може да породи висок риск за правата Ви, същият Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са взети или предстои да бъдат взети.

 1. Предоставяне на предоставените данни на страни извън ЕС

Garage24.bg е достъпен уебсайт и за страни извън Европейския съюз. С оглед това се предполага, че предоставените данни могат да бъдат видени от тези страни.

VII. Вашите права по отношение на предоставените лични данни

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни при наличие на някое от долуизброените обстоятелства:

 

1.1 при оспорване точността на свързаните с Вас лични данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
1.2. когато обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
1.3. когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но на Вас са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или
1.4. ако Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите.

 

Ако обработването е било ограничено поради едно от гореизброените обстоятелства, администраторът ще Ви  информира преди ограничението да бъде отменено.

 

 1. Право на получаване на информация

Може да изискате от Администратора потвърждение дали обработва лични данни, свързани с Вас. Ако Вашите данни се обработват, имате възможност да получите следната информация:

 

2.1. целите, за които се обработват личните данни;

2.2. какви лични данни се обработват;
2.3. получателите, респ. категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити свързаните с Вас лични данни;
2.4. В какъв срок ще биват съхранявани свързаните с Вас лични данни, или;
2.5. съществуването на право на коригиране или изтриване на свързаните с Вас лични данни, право на ограничаване на обработването от администратора или право на възражение срещу това обработване;
2.6. правото на жалба до надзорен орган;
2.7. Информация относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, да били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно много усилия.

 

 1. Право на изтриване

Имате право да поискате от Администратора незабавното да бъдат изтрити личните данни, които са свързани с Вас, а същият е длъжен да ги изтрие незабавно, когато е налице някое от долуизброените основания:

 

3.1. Когато Вашите данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са били обработени по друг начин.
3.2. Когато оттегляте своето съгласие за обработка, съхранение и няма друго правно основание за обработването.
3.3. Когато Вашите данни биват обработвани незаконосъобразно.
3.4. Когато Вашите данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, произтичащо от правната уредба на Съюза или на държава-членка, която се прилага спрямо Администратора.

 

 1. Право на възражение

Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни от администратора, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, то обработването на свързаните с Вас данни за тези цели се прекратява.


Администраторът прекратява обработването на свързаните с Вас лични данни, освен ако не докаже, че съществуват законови основания за него, които имат примат пред Вашите интереси, права и свободи.

 

 1. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до „Гараж.бг" ООД.

 

 1. Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте предоставили на Администратора. Имате право да получите пряко прехвърляне към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Това не трябва да е основание за засягане правата и свободите на други лица. 1. Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата- членка по Вашето обичайно местопребиваване, месторабота или място на предполагаемо извършено нарушение, ако считате, че обработването на отнасящите се до Вас лични данни противоречи на законовите изисквания.

 

Надзорният орган, информира жалбоподателя за развитието в разглеждането на жалбата и резултатите от нея, включително за възможността за съдебна защита.

 

VIII. Орган за защита на данните

За Република България надзорния орган за защита на личните данните е:

Комисия за зашита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2

Интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.